GET THE APP

Journal of Neurology & Neurophysiology

ISSN - 2155-9562

ZHANG Xiao-ning

ZHANG Xiao-ning

 Department of Neurology, Hospital of Xinjiang Medical University, Urumqi, China

Biography

 Zhen Gu is working in the Department of Neurology, The First Affiliation Hospital of Xinjiang Medical University, Urumqi, China. His research interest includes neurology, stroke.

Research Interest

 neurology, stroke, neurophysiology, neuroscience

Relevant Topics

Top